AVLSKONTAKTENS ARBEIDSOMRÅDE.

I den grad det er gjennomførbart geografisk, skal avlskontakten, minst én gang før 7 ukers alder, oppsøke kull oppdrettet av våre medlemmer.

.

Avlskontaktens ansvar og plikter i forbindelse med oppsøkende virksomhet er å for­sikre seg om at valpene er sunne og friske, altså at hundeholdet er forsvarlig. Er det mangler ved dette, skal avlskontakt være rådgivende og følge opp at nød­vendige endringer skjer. Dersom forholdet ikke rettes opp, meddeles dette til Avdelingsstyret og HAR, som har det videre ansvar for korrekt saksgang.

Avlskontakten skal også gi råd om valpehold, der dette er nødvendig eller ønskelig. Der det ikke er geografisk mulig å gjennomføre oppsøkende virksomhet, skal det brukes post eller telefon Avlskontakten velges av avdelingsstyret.

Avdelingsstyret oppnevner avlskontakt for 2 år av gangen og har det daglige ansvar for denne